Rada Duszpasterska

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 536, § 1: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską.

Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej”.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii,

b) z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich,

c) z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi

i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz w zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.

Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 4 lata.

Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.

Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej trzy razy w roku.

Spośród członków rady wybiera się sekretarza, który protokołuje przebieg obrad. Protokoły przechowuje się w specjalnej księdze i przedstawia biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.